دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Wali Mohammad/ولي محمد کندهاری

1.Wali Mohammad.K_ Malamt Eym Malamat
ملامت يم ملامت
2.Wali Mohammad.K_Nazaneen Beya Beya
نازنين بيا بيا
3.Wali Mohammad.K _Mahbobi Gul Rangeen
محبوبی ګل رنګين

4.Wali Mohammad.K_Masta Paeymana

مسته پيمانه راکړه
5.Wali Mohammad.K_ Raka Raka
راکړه راکړه
6.Wali Mohammad.K_Za Sta Pose Zam
زه ستا پسی ځم
7.Wali Mohammad.K_ Laila Yawazi
ليلا يواځی کل باغ ته
8.Wali Mohammad.K_ Laila Dokan Ta
ليلا دوکان ته د زرګر
9.Wali Mohammad.K_Khoday Ba Mo Beya
خدای به مو بيا سره
10.Wali Mohammad.K_Janana Raza Yari
جانانه راځه ياري
11.Wali Mohammad.K_Gulzar Ta Ba Zam
ګلزار ته به ځم