دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Rafiq Sheenwarey/رفيق شينوارئ

1.Rafiq Sheenwarey _ Botkhana Mey shu Naseeb
بت خانه مې نصيب
2.Rafiq Sheenwarey_Chey Mawla Moshkelkasha Ta
چې مولا مشکل کشا ته
3.Rafiq Sheenwarey_Da De Chah De Mokh Rana
دا دچا دمخ رڼا

4.Rafiq Sheenwarey_De Jahan Po Mokh Ba Na Wee

د جهان په مخ به نه وي
5.Rafiq Sheenwarey_Haeran Yem De Ashna
حيران يم داشنا راته
6.Rafiq Sheenwarey_ Har Aswailay Naway
هر اسويلې نوی
7.Rafiq Sheenwarey_ Har Sok Chey Po Khpol
هر څوک چې په خپل
8.Rafiq Sheenwarey_ Koy Hamdam Ya Rasulelah
کوۓ همدم يا رسول الله
9.Rafiq Sheenwarey-Somra Chey Shan De Delbari
څومره چې شان ددلبري
10.Rafiq Sheenwarey-Sta De Worbal Podi Kago
ستا داوربل په دی کږو
11.Rafiq Sheenwarey-Ta Taa Chey Khkari Kila
تا ته چې ښکاري کله
12.Rafiq Sheenwarey-Zrra De Bad Shee
زړه دی بد شي