دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Sarferaz/سرفراز

1.Sarferaz_Sor De Salo Shna
سور دی سالو شنه دی خالونه
2.Sarferaz_Bakhta De Khoday
بخته د خدای دپاره ايښه شه
3.Sarferaz_Zrra Kho Me Dase
زړه خو مې داسې درزيدلی نه ؤ