دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Askar & Sakhi/غلام سخی او عسکر

1. Ghulam Sakhi & Askar_Cherta Che Dey
چيرته چې د ښکلی نظر
2.Ghulam Sakhi & Askar_Dagha Omor
دغه عمر مې تيريږي
3.Ghulam Sakhi & Askar_Donya De Gham
دنيا دغم په ورځ پيدا

4.Ghulam Sakhi & Askar_Ghalee Ghalee

غلی غلی ګوري خو خپه
5.Ghulam Sakhi & Askar_Kela Ba Yar
کله به يار کله اغيار
6.Ghulam Sakhi & Askar_Sta De Mubarak
ستا دی مبارک شي په
7.Ghulam Sakhi & Askar_Stargey De Goley
سترګی دی ګولی