دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Khodedad/خدايداد

1.Khodaed_Anbareen Moyet Mara Dewana Karda
عنبرین مویت مرا دیوانه کرده
2.Khodaed_Da Wran Watan Jorrawey Aw Ka Na
دا وران وطن جوړوې او که نه
3.Khodaed_De Aokhko Rod Mey Po Grewan
داوښکورودمې په ګرېوان راغی

4.Khodaed_Gham Lewanay Krram Saqi

غم لېونی کړمه ساقي
5.Khodaed_Po Speen Jabeen Bandi Khwand
په سپین جبین باندې دې خوند
6.Khodaed_Pregda Chey Lafzoona De
پرېږده چې لوظونه دې رښتیا
7.Khodaed_Tor Aorbal De Khwab Ki Baad
تور اوربل دې خواب کې باد
8.Khodaed_Torey Stergi Sra Lasoona Sta
تورې سترګې سره لاسونه ستا به
9.Khodaed_Watana Gran Watana
وطنه ګران وطنه
10.Khodaed_Zma De Meeni Kusa Sharra Khkari
زما دمینې کوڅه شاړه ښکاري