دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Khodedad/خدايداد

1.Khodaedad.Kholey Na Mey QAsam
خولی نه مې قسم ختلی دی
2.Khodaedad.Rasha Janana Sha
راشه جانانه شه مهربانه
3.Khodaedad.Aor Za Na Weenam
اور زه نه وينم ستا په

4.Khodaedad.Lewaney Meeni Krram

ليونی ميني کړم اشنا د
5.Khodaedad.Po Esheq Ki Ma Ta
په عشق کې ما ته نصيحت
6.Khodaedad.Raghla Delroba Po
راغله دلربا په ګلشن
7.Khodaedad.Ka Zan Shamawol Ghware
که ځان شرمول غواړې