دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Khodedad/خدايداد

1.Khodaedad.Ae Dele Dewana Zma
اي دل ديوانه زما
2.Khodaedad.Jowand De Asarat Na
ژوند داسارت نه يو په سل
3.Khodaedad.Hes Na Sarregi Angar
هيڅ نه سړيږې انګار دعشق

4.Khodaedad.Cha Ghwag Ki Ra Taa

چا غوږ کې راته وويل چې
5.Khodaedad.Che Speena Kholgey
چې سپينه خولګۍ
6.Khodaedad.Ya Pasega Khidmat La
يا پاڅيږه خدمت ته يا لټانو سره
7.Khodaedad.Rasha Rasha Delroba Nor
راشه راشه دلربا نور مه کوه
8.Khodaedad.Torey Stergi Sra Lasoona
تورې سترګی سره لاسونه
9.Khodaedad.Nan Zalmian De Pahktano
نن زلميان د پښتنو تجربهې
10.Khodaedad.Ranzoora Mey Laila Da
رنځوره مې ليلا ده حکيمان