دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Khodedad/خدايداد

1.Khodaedad_Anbareen Moyet Mara Dewana
عنبرین مویت مرا دیوانه کرده
2.Khodaedad_Awal De Zan Sara Adat Krram
اول دځان سره عادت کړم
3.Khodaedad_Chey Laow MeyGad Sho
چې لــــو مې ګډ شویاره تا

4.Khodaedad_Chey Zma Aw Sta Mohabat

چې زما اوستا محبت
5.Khodaedad_Lerey Sha Saqi Raoiri Ma laga
لیرې شه ساقي راوړي ما لږه
6.Khodaedad_Nawey Mosem Naway Saqi Nawee
نوی موسم نوی ساقي نوې جامونه
7.Khodaedad_Po Dardo Ki Za Po Selgo
په دردو کې زه په سلګوکې
8.Khodaedad_Sta De Qasam Wee Chey
ستا دې قسم ويجې په دغه
9.Khodaedad_Wo warrey Lailo Sahar Dae
وا وړې لیلو سحر دی
10.Khodaedad_Wosoma Lamba Shuma
وسومه لمبه شومه
11.Khodaedad_Zeb Kawee Pakhtoona Chey Po Sro
زېب کوي پښتون چې په سرو