دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Irfan Khan/عرفان خان

1.Irfan Khan.Khatoona Po Pokhto
ماته خطونه په پښتو کې ليکه
2.Irfan Khan. Zama De Stergo
زما دسترګو نه پناه ګلابه
3.Irfan Khan.Yara Zama
ياره زما تير به دا ستا د حسن

4.Irfan Khan.La Mo Chee Ter Manza

لامو چې تر منځه فاصلې نه
5.Irfan Khan.Oh Sanama Rab Da Krra
صنما رب دي کړه پخپله مهربانه
6.Irfan Khan.Zargai Zema Khoogigi
زړګي زما خوږيږې
7.Irfan Khan.Da Sta
داستا ليونې سترګر
8.Irfan Khan.Zamong Pa Kili
زمونږ په کلي کې شر مه جوړوې