دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Hedayatulah/ هدايت اله

1.Hedayatulah.Sa Khkolay Mosem Sa
څه ښکلی موسم
2.Hedayatulah.Spogmey Da Swarlasa
سپوږمې د څوارلسمې
3.Hedayatulah.Khkolay Day Watan
ښکلی دي وطن زما

4.Hedayatulah.Na Darzam Janana Ma

نه درځم جانانه
5.Hedayatulah.Zma De Bagh Goloona
زما دباغ ګلونه
6.Hedayatulah.Umor Mey Po Daro Day
عمر مې په درو دي
7.Hedayatulah.Tel De Wee Da De
تل دې وې دا دګدر غاړه
8.Hedayatulah.Taw Sha Taweega
تاو شه تاويږه دا محفل
9.Hedayatulah.Sta Khomare Stergi
ستا خماري سترګې چې ما