دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Hedayatulah/ هدايت اله

1.Hedayatulah.Ae Da Dunia Khalko
ای ددنيا خلکو ګورې واورې زه ډير
2.Hedayatulah.Nashta Day Manzel Zma
نشته دي منزل زما چيرته زه روان يم
3.Hedayatulah.Manzal Da Tulo Yaw
منزل د ټولو يو دي خوسفر جدا جدا

4.Hedayatulah.Da Senga Zamana

څنګه زمانه شوه دا څنګه زمانه
5.Hedayatulah.Raghlama Mahfel Ke St
راغلم محفل کې ستا
6.Hedayatulah.Ae Zma Deldara Darpos
اي زما دلداره درپسې شمه ديوانه
7.Hedayatulah.Po Woro Woro Kegda
په ورو ورو کېږده قدم
8.Hedayatulah.Eyma Da Trak Draywar
يمه د ټرک درايور