دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Fawad Ramez /فواد رامز

1.Fawad Ramez -Ta Chey Raworray
تا چې راوړی د بازاره
2.Fawad Ramez - Gul Saname Gul
ګل صنمې ګل صنمې
3.Fawad Ramez-Lailo Warra Da Lailo
ليلو وړه ده ليلو