دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

ملنګ باغبان /Malang Baghban

1. Mo Achawa Raqeeba Gutey Ma
مه اچوه رقيبه ګوتې ما عاچز ملنګ سره
2. Plara La Ta Na Shum Qurban
پلاره له تانه شم قربان زياتی مې
3.Paney Latawom De Gulo Paney
پاڼې لټوم دګلو پاڼې لټوم
4.Nan De Baba Zearat Ajab Gulo
نن د بابا زيارت عجب ګل و ګلزار دي
5.Yara Yara Nigara Zma
ياره ياره نګاره زما
6.Zma Meenaya Ferozaya Marghalara
زما مينايه فيروزايه مرغلره ده