دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

عبدالر حمن اور

1.Abdul Rahman Aor_1st Album
2.Abdul Rahman Aor_2nd Album