دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

1.Zaman Z.Nazia_Dagha Ilan Da Zma
دغه علان دی زما
2.Zaman Z Sitara Yunus_khwakh Po Dey
خوښ په دې دنیا
3.Zaman Zaheer_ Da Wakhtona Bela Tana
داوختونه بې له تا نه

4.Zaman Zaheer_ Dewana Yam Dewana

دېوانه یم دېوانه
5. Zaman Zaheer_ Ishq Ajeba Shey De
عشق عجیبه شئ دی
6. Zaman Zaheer_ Zra De Rana Ware De
زړه دې رانه وړي دی
7.Zaman Zaheer_ Nari Da Gham Baran De
نرئ دغم باران دی
8.Zaman Zaheer_ Zma Na Mo khwaza
زما نه مه خوځه
9.Zaman Zaheer_ Zra Me De Pagal Sta Da
زړه مې دی پاګل ستا
10.Zaman Zaheer_Chey Po Maa Maenedey
چې په ما مئینیدې
11.Zaman Zaheer_Gul Ey De Gul Ghutey
ګل یې د ګل غوټې
12.Zaman Zaheer_Mor Ta Chey Mor Waelay
مورته چې مور ویلې
13.Zaman Zaheer_Raza Raza Janana
راځه راځه جانانه
14.Zaman Zaheer_Ta Zma Dilroba Ey
ته زما دلرُبا یې