دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Waheed Qasemi/وحيد قاسمی

1.Waheed Qasemi-Larr Sha Nangarhar
لاړ شه ننګرهار ته
2.Waheed Qasemi -Lewaney Meeni Krram
ليونئ ميني کړم اشنا
3.Waheed Qasemi-Mokh De Gul Stergi
مخ د کل سترګی

4.Waheed Qasemi -Deera Khaesta Eey

ډيره ښايسته ېي
5.Waheed Qasemi_Nafsoona Sho Ghaleb
نفسونه شو غالب
6.Waheed Qasemi- Wa Mosafera Khodae
مسافره خداې خو د خپل
7.Waheed Qasemi_ Soor Saloo Po
سورسالو په سر کړه
8.Waheed Qasemi_ De Khanaqa Na
د خانقا نه چې بهر