دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Sultan Hamahang/سلطان هم آهنګ

1.Sultan Hamahang_ Po Jamo De Malangey
په جامه د ملنګې
2.Sultan Hamahang_Babo Laley
بابو لالې
3.Sultan Hamahang _Sabro Leg Wro
صبرو لږ ورو ږده قدمونه

4.Sultan Hamahang_ Taw Sha Tawega

تاو شه تاويږه دا محفل
5.Sultan Hamahang_ Soor Saloo Po Sar
سور سالو په سر کړه
6.Sultan Hamahang_ Kigdey Wolarr Dae
کيږدې ولاړ دی کوچۍ
7.Sultan Hamahang_ Mosafera Allah De
مسافره الله دی راوله
8.Sultan Hamahang_ Ra Warrawa Seney
راواړوه څڼی راوړې مې
9.Sultan Hamahang_ Sheen Khal
شين خال راښکاره کړه
10.Sultan Hamahang_ Sheen Khal De
شين خال دې ببو وايه
11.Sultan Hamahang_ Wachawa Lasoona Po
واچوه لاسونه په ما