دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Shahenshah Badshah/شهنشاه باچا

1.Shahen Shah_ Baney De Sholey
بهانې دی شولې زياتې
2..Shahen Shah_ De Janan Sandere
د جانان سندری وايم
3.Shahen Shah _Kha Shwala Dera Chee
ښه شوله ډيره چې

4.Qadeem_ Larrolo Malgero Bewafa

لاړولو ملګرو بيوفا
5.Shahen Shah_ Na Kawe Tapos Ey Ta
نه کوی ټپوس يي ته
6.Shahen Shah_ Saba De Jego Ghro
سبا د جګو غرو بهير دی
7.Shahen Shah_ Shinogay Singa Warkrra
شينو ګۍ يي څنګه ورکړه
8..Shahen Shah_ Sta Husen Ta Beshaka
ستا حسن ته بيشکه
9.Shahen Shah_ Ta Chee Inkar Wokro
تا چې انکار وکړه
10.Shahen Shah_ Yara Gharebey Mey Da
تاره غريبي مې ده
11.Shahen Shah_ Yara Mosafera Kho
ياره مسافره واپس کلي ته راشه
12.Shahen Shah_ Za Las De Azad
ځه لاس دی ازاد
13.Shahen Shah-Ta Rana Larre
ته رانه لاړې