دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Sediq Shabab/صديق شبا ب

1.Sediq Shabab_Pose Warjig Krra
پسی ورجګ کړه سره لاسونه
2.Sediq Shabab_Desmal Ey Rawrra
دسمال ېي راوړو
3.Sediq Shabab_Rawarrawa Seney
راواړوه څڼی راوړي مې

4.Sediq Shabab_Po Besmelah Qadam

په بسم اله قدم راواخله
5.Sediq Shabab_Gerda Da Lamana
ګرده ده لمنه