دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Said Mohammad/سيد محمد

1.Said Mohammad_Aw Za Sawda Poki
او زه سودا په کې
2.Said Mohammad_De Khsaley Po Wakht
د خوشالی په وخت کې چا
3.Said Mohammad_Wlarra Aosa Chey
ولاړه اوسه چې په رڼو

4.Said Mohammad_Yaw Zal De Mokh

يو ځل مخ دې راواړوه
5.Said Mohammad_Waya De Kom Baba
وايه د کوم بابا ميله ده
6.Said Mohammad_Aokhatey Po Bam
وختلې په بام جينئ
7.Said Mohammad_Abdul Mateena
عبدالمتينه
8.Said Mohammad_Bol Yaw Jorrawom
بل يو جوړوم
9.Said Mohammad_ Mesrey
مصريزه