دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Sabz Ali Khan/سبز علی خان

1. Sabz Ali Khan_Memoony Halalaweena
او ميمنه حلالوينه
2.Sabz Ali Khan_Na Ba Juwanday Eym
نه به ژوندی يم نه به وصال
3.Sabz Ali Khan_Nan Rasha Majabeenei
نن راشه ماجبينئ

4.Sabz Ali Khan_Pasega Shereney Saba

پاسيږه شيرينی سبا
5.Sabz Ali Khan_Saba Sael Po Daman
سبا سيل په دامان دی
6.Sabz Ali Khan_Sta De Khkolei Mokh
ستا د ښکلي مخ
7.Sabz Ali Khan_Eym Asheq De Jamal
يم عاشق دی جمال
8.Sabz Ali Khan_Yara Na Daana Deedan
ياره نا دانه
9.Sabz Ali Khan_ Tapey 1
ټپی
10.Sabz Ali Khan_ Tapey 2
ټپی
11.Sabz Ali Khan_ Tapey 3
ټپی