دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Rezwan Monawar/رضوان منور

1.Rezwan Monawar_ Ma Ta Mo Jarre
ما ته مه ژاړې بچو
2.Rezwan Monawar_Na Ghwarram Taltak
نه غواړم تلتک کې مرګۍ
3.Rezwan Monawar_Rasha Rooh Me Talara
راشه روح مې تا لره حصار دی

4.Rezwan Monawar _ Juwand Me Nor

ژوند مې نور