دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Rahim Shah/ رحیم شاه

1.Rahim Shah_ Po Maenz Ki Beya
په منځ کې بيا راغی بيلتون
2.Rahim Shah_Sharab Rakrra Paymana
شراب رامړه پيمانه په پيمانه
3.Rahim Shah_ Esheq De Samandar
عشق د سمندر چپې

4. Rahim Shah_ Da Zalei Mey Jana

دا ځلې مې جانه
5.Rahim Shah _ Urdu Song
اردو سندره
6.Rahim Shah_ Janaan
جانان
7.Rahim Shah _ Pahloo Ba Pahloo
پهلو به پهلو
8.Rahim Shah _ Parrei Wachawol
پړي واچول اوښانو کې
9.Rahim Shah_ Raghley Toley Peghley
راغلی ټولې پيغلی
10.Rahim Shah _Razeey Chey Yaqurban
راځې چې يا قربان
11.Rahim Shah_ Zma Aw Sta yaarana
زما او ستا يارانه
12.Rahim Shah _ Taa Na Chey Heyr
تا نه چې هير نه شي