دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Qaree Farid Faryadi/قاری فرید فریادی

1.Qari farid Faryadi_De Ki Sa Zma Gunah Da Chey Afghan Ye
دې کې څه زما ګناه ده چې پښتون یم
2.Qari farid Faryadi_Ka Gunah Zma De Yar Ka Aghyar Da
که ګناه زما دیار که داغیارده
3.Qari farid Faryadi_Mo Wola Bulbol Chey Sra Gulan Derta
مه وله بلبل چې سره ګلان درته ازار
4.Qari farid Faryadi_Ta Mey Her Krra Za De Nasham Herawolay
ته مې هېر کړه زه دې نه شم هېرولای