دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Qadeem/قديم

1.Qadeem_ De Laela Soor Salo
د ليلا سور سالو
2.Qadeem_ Mahbooba Beya Po Sar
محبوبه بيا په سر
3.Qadeem_ Mo Gda de Ranjo
مه ږده د رانجو خالونه

4.Qadeem_ Ta Rata Gorey

ته راته ګورې جينئ
5.Qadeem_ Pose Warjig Krra
پسې ورجګ کړه سره لاسونه
6.Qadeem_ Rawarrwa Saney
راواړاوه څڼې
7.Qadeem_ Za Kaga Waga
ځه کږه وږه له نازه زرکه خرامانه
8.Qadeem_ Stergi Dee Laloona
سترګې دی لعلونه دی
9.Qadeem_ Lereey Sha Beltoona
ليری شه بيلتونه
10.Qadeem_ Warposey Nor Raghla
ورپسی نور راغله سيلونه
11.Qadeem_ Awor Chey Baleegi
اور چې بليږی
12.Zakhi_ lMa Chey Shastei
ما چې شصتی ګلان اېښی په اوربل