دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Noor Azam/نور اعظم څوکېوال

1.Noor Azam_ Afsos Afsos
افسوس افسوس زما په حال
2.Noor Azam_ Cherey worrey Qatra
چيری وړې قطره قطره شی
3.Noor Azam_ Da Dwa Gotey Bangrre
دا دوه ګوتی بنګړی

4.Noor Azam_ Narey Dee Paney

نری دي پاڼې
5.Noor Azam_ Po Khomaro Stergo
په خمارو سترګو
6.Noor Azam_ Rab Chey Shaeda Krram
رب چې شيدا کړم
7.Noor Azam_ Sher Alam Aw Maemoney
شير علم او ميمنی
8.Noor Azam_ Shoghley Kheji De
شغلی خيږې
9.Noor Azam_ Stergi Mey Khogigi
سترګې مې خوږېږې
10.Noor Azam_ Wey Wey De Ghama
وې وې دغمه مرمه