دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

نعیم توري
1.Naim Tori_1st Album
2.Naim Tori_2nd Album