دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

کاکړ صاحب

1.Kakarr_ Tanasta Mey po Zakhmey
تنسته مې په زخمې
2.Kakarr_Patrey Patrey De Esheq
پتری پتری د عشق
3.Kakarr _Za De Gran Watan Khkolle
زه د ګران وطنښکلی

4.Kakarr_Za De Laila Maykhana

زه د ليلی ميخانه خپله جنت
5.Kakarr_ Ma Po Zrra Wospareley
نازل په موږ د جهل بلا
6.Kakarr_Hasrat De Mayna Maykhane
حسرت د مينا ميخانې جوړې
7.Kakarr_ Da Sta Po Stergo Ke
ستا په سترګو کې
8.Kakarr_ De Meeney Lewaney Khial
د ميني ليونئ خيال
9.Kakarr_De Moor Watan
د مور وطن په څڼو کې ټومبلی
10.Kakarr_De Storo Palwasha
دستورو پلوشه
11.Kakarr_Khosh Naseeby Az Daram
خوش نصيبي دارم از اذل