دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

هما افغان مینه/ Homa Afghanmina

1.Homa Afghanmina/Khudaye Paka Mong Khabar
خدایه پاکه مونږ خبر
2.Homa Afghanmina/Ma Ta Wogora Ashna
ماته وګوره اشـــنا
3. Homa Afghanmina/Rasha Yara Rasha Sparlay Dae
راشه یاره راشه سپرلی دی

4.Homa Afghanmina/Starge De Turei Yara

سترګې دې تورې یاره
5. Homa Afghanmina/Teme Zan Sha Ta Mey
ته مې ځان شه ته مې
6. Homa Afghanmina/Za Sta Po Meena(Attan Song)

زه ستاپه مینه(اتڼ سندره)