دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Hafizullah/حفيظ اله

1.Hafeezullah_ Cham Po Cham Gerzam
چم په چم ګرځم
2.Hafeezullah_ Husun De Yar waey
حسن د يار وای څه به ښه وی
3.Hafeezullah_ Khalak De Iestelay
خلک دی ايستلی د ايمانه دي

4.Hafeezullah_ Ghoota De Zerrgey

غوټه د زړګی مې سپړيدو ته
5.Hafeezullah_ Tolegi Daley Daley
ټوليږې ډلی ډلې شاه زلميان د
6.Hafeezullah_ Za Pakhtoon Eym Har
زه پښتون يم هر پښتون په ما
7.Hafeezullah_