دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Haekal/هيکل

1.Da Dera Ghama Shoma Deewana
د ډيره غمه شومه ديوانه
2.Dalta Raghle Yam Sta Deedan Zma
دلته راغلی يم ستا ديدن زما
3.Grana Nor Bas Day Raza Sha
ګرانه نور بس دی رضا شه

4.Shahzada Malanga Der Mey

شهزاده ملنګه ډير مې ياديږې
5.Ta Chee Da Bol Sara
ته چې دبل سره
6.Sheereena Yara Geley Mo Kawa
شيرينه ياره ګېلې مه کوه
7.Zan Po Bacha Hesabawom
ځان په باچا حسابوم
8.Tapey (1)
ټپې
9.Tapey (2)
ټپې
10.Tapey (3)
ټپې
11.Tapey (4)
ټپې