دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Gulnar Begum/ګلنار بيګم

1.Gulnar Begum.Ta Ba Kala Raze
ته به کله راځې
2.Gulnar Begum.Rasha Janana 2
راشه جانانه ورځ دديدن دی
3.Gulnar Begum.Rasha Janana
راشه جانانه ورځ دديدن دی

4.Gulnar B.Zama Janana Zulmoona

زما جانانه ظلمونه کوه
5.Gulnar B.Sta Tore Sterge Zama Yad
ستا تورې سترګې زما ياديږې
6.Gulnar Begum.Nan Pa Dey Hujra
نن په دې حجره کې
7.Gulnar Begum.Janana Ta Ba Yadaw
جانانه تا به يادوم
8.Gulnar Begum.Bay Sabra Zra
بې صبره زړه ډير صبرومه
9.Gulnar Begum.Da Musafir Lalee
د مسافر لالي چيټۍ راغلی
10.Gulnar Begum.Ta Ta Cha Wail Che
تا ته چا ويل چې مېن شه