دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Ghulam Rassul / غلام رسول بهسودوال

1. Ghulam Rassul-pose worjig krra
پسې ورجګ کړه سره لاسونه
2. Ghulam R-ambar ghamona
انبار انبار غمونه
3.Jelaan- za khrom qasam
زه خورم قسم په پاکه مينه

4.Ghulam R-daraja zema de bakht

درجه زما د بخت لوړ تر آسمانه
5. Ghulam R- watanwalo mong na
وطنوالو مونږ ښکلی افغانستان
6. Ghulam Rassul-zhebe pa talu
ژبه په تالو کې د رښتيا رښتيا
7.Ghulam Rassul-ka pa ishq ke
که په عشق کې مزي غواړي
8. uknown -bya de mazagir
بيا دې مازديګر کړ
9.uknown -de dilbar pa mokh
ددلبر پر مخ مې زانګي تور زلفان