دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Ghulam Rassul / غلام رسول بهسودوال

1. Ghulam Rassul -po dardo ke
په دردو کې زه
2. Ghulam-R -ٌٌRanzoora me laila
رنځوره مر ليلا ده حکيمان راټولوم
3. Ghulam Rassul-sta de ghairat
ستا له غيرته ډک ديوان نه

4. Ghulam R - tolegi tolegi

ټوليږې ډلې ډلې شازلميان د
5. Ghulam R tor lawangina
تور لونګينه مزې دی وکړې
6. Ghulam Rassul -watana jaan
وطنه جان وطنه جنت نشان
7. Ghulam R -ya allah da de
يا الله دا دښکلو
8. Ghulam R -za de khpol laila
زه دخپل ليلا پسې سر په سودا يم
9.Ghulam Rassul-za mla wottara
ځه ملا وتړه ما له د باغ