دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Ghulam Rassul / غلام رسول بهسودوال

1. Ghulam Rassul -ail dile diwana
يه دلې ديوانه زما
2. Ghulam-R -ae khaesta bahrama
ای ښايسته بهرامه
3. Ghulam Rassul - ae pakhtuna leg
ای پښتونه لږ همت تا ته پکار دی

4. Ghulam Rl - bagh dai de tutiano

باغ دی د توتيانو نه پريږدې زاغان
5. Ghulam R ghrouno ke zmarian osi
غرونو کې زمريان اؤسې
6. Ghulam Rassul - zwand de asarat
ژوند داسارت نه يو په سل ځلې
7. Ghulam R -na po bakht na po talo
نه په بخت نه په طالعو ده
8. Ghulam R - naway mosam me de
نؤی موسم مې د بهار دي