دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Ghulam Rassul / غلام رسول بهسودوال

1. Ghulam R.ashna de khwagy mini
آشنا د خوږې مينې يو ټولګي
2. Ghulam R-de khpol yar de mene
د خپل يار د ميني هسې ديوانه
3.Ghulam R.- de zrra po sar de rata
د زړه په سر دې راته ايښې

4.Sarajuddin-po shpa ke the wesal

په شپه کې د وصال
5. Ghulam R- po sina prot ee
په سينه پروت يي لونګينه
6. Ghulam R.pose warjig kla sra las
پسې ورجګ کړه سره لاسونه
7.Ghulam R.ter omor me ter sho
تير عمر مې تير شو بيهوده په زمانه
8. Ghulam R.ter so che me
تر څو چې مې ژوندون وې لاس
9.Ghulam R -wogata zan pakhtuna
وګټه ځان پښتونه
10.Ghulam R-za de khpol laila pose
زه دخپل ليلا پسې د کور نه په
11.Ghulam R-zma de plar nika tabar
زمادپلار نيکه ټبر پښتنو
12.Ghulam R-zrra sho zma tang
زړه شو زما تنګ