دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Ghulam Rassul / غلام رسول بهسودوال

1.Ghulam Rassul_Ka Za Na Wae Esheq
که زه نه وای عشق به تا لره بلل څوک
2.Ghulam Rassul_Po Dardo Ki Za Po Selgo
په دردو کې زه په سلګو کې زه
3.Ghulam Rassul_Yawaze Zan Zane Ki Juwandoon
یواځې ځان ځانې کې ژوندون نه شي

4.GhulamRassul_Chey Azaadi Na Wee Juwandoon

چې ازادي نه وي ژوندون دې نه وي