دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

Bashir Jalalabadi/بشير جلال آبادۍ

1.Basheer- Ka Po esheq Ki Mazey
که په عشق کې مزې غواړې
2. Basheer - Khaer Day Ka ghareeb
خير دې که غريب يم
3. Basheer - Po Esheq Ki Ma La Nasehat
په عشق کې ما ته نصيحت

4. Basheer - Sezee Po Mesal De

سيزي په مثال د ذغال
5. Basheer - Za Po Dunia Ki De
زه په دنيا کې ددنيا نه عدالت
6. Basheer - Zolfe alowal De Yar
زلفی الوول د يار