دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

آرين خان / Aryan Khan

1.Nan Shpa De Wada Shpa
نن شپه د واده شپه ده
2. Yawa Jeeney Da Husundara
يوه چينۍ ده حسن داره
3. Shokhe Kalankare
شوخۍ کلان کارۍ

4. Sheen Mangay

شين منګۍ
5. Janana
جانانه
6. Ashiqui Ke (Dari, Pashto, Hindi)
پښتو/دري/اردو
7.Chuf kra Mantar
چوف کړه منتر
8.Rashey Afghanano
راشي افغانانو