دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

ایمن وداس /Aiman Udas

1.Aiman Uddas_Che Ra Po Yad Shey Dera
چې راپه یادشي ډیره
2.Aiman Uddas_Janana Setamgaraa
جانانه ستمګاره
3.Aiman Uddas_Pashto Taapey
پښتــــــوټپې
4.Aiman Uddas_Da Khalgo Stergi Raposey Dee
دخلکوسترګې راپسې دي
5.Aiman Uddas_Po Speeno Lecho Shna Bangrrei
په سپینولیچوشنه بنګړي
6.Aiman Uddas- Nan Rata Beya Der Ra Yadeege
نن راته بیاډیره یادیږي
7.Aiman Uddas -Zargiya Sowaza Lamba Kega
زړګیه سوزه لمبه کیږه
8.Aiman Uddas_Zma De Meeni Na Toba Da
زمادمینې نه توبه ده