دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

احمدالله / Ahmadullah

1. Aos Me Po Eero Ke
اوس مې په ايرو کې لاس وهه چې
2.Filmorgh, Jelab Aw Mompali
د فيل مرغ او ممپلې ټوکه
3. Haji Sahib Aslam
د حاچي صاحب اسلم خان سندره
4. Message Toqa
د ميسيج يا پيغام ټوکه
5. Kachkol Aw Kin Mey
کچکول او کين مې
6. Mobile Toqa
د موبا ئل ټوکه
7.Kha Pkahtoon
ښه پښتون
8.Doctor Toqa
دد اکتر ټوکه
9.Shesha The Nam
شيشه دنام او ننګ مې په ديوال
10. Kheza Aw Mera Toqa
د ښځې او ميړه توکه
11. Stergey Me Salor Sho
سترګې مې څلور شو
12. Kheza Aw Mera Mosabeqa Toqa
د ښځې او ميړه مسابقه
13.Wadey Wokkre
وعدی وکړي
14.Ma Leedelay Meena
ما ليدلی مينه
15.Nan Me Lewanay
نن مې ليونۍ
16. Pa Toro Stergo
په تورو سترګو