دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

احمدجاويد شريف/Ahmad Jawed Sharif

1. - Da Ghroona Ghroona
دا غرونه غرونه افغانستان دي
2. Halik Naray Chinar
هلک نری چنار دي جلۍ د ګلو ونه
3. Mahbobe Kha Singar
محبوبۍ ښه سينګار دی کړی دی

4. Da Torey Zolfe

دا تورې زلفې