د نارنج ګل د وېب پاڼې د موسيقۍ څانګه

1. Shabnam Suraya - Ishtibah
اشتباه
2. Shabnam Suraya - Laila
ليلا
3. Shabnam Suraya - Mother
مادر
4. Shabnam Suraya - Pareshani
پريشاني
5. Shabnam Suraya - Qahsae Payvasta
قاش هاې پيوسته
6. Shabnam Suraya - Watan
وطن