د نارنج ګل د وېب پاڼې د موسيقۍ څانګه

1. Shabnam Suraya - Awal Ishq
هنوز اول عشق
2. Shabnam Suraya - Didori Tu
ديدار تو
3. Shabnam Suraya -En Dil
اين دل
4. Shabnam Suraya - Havasi Dil
هوس دل
5. Shabnam Suraya - I Love You
دوستت دارم
6. Shabnam Suraya - Ishqi Man
عشق من
7. Shabnam Suraya -yar Sabzina
يار سبزينه من