فکـــر وکــــړه چې ته څــرنگه انسان يې
د خپــــل ورور د تبـــاهۍ پسـې روان يې
ولقــد کـــرمنــــا بنـى آدم، فــــرمـايلى الله
مگـرته د کـــرامـت نه روى گـــردان يې
د انســـان زېب و زينت عـلـــم وهنـر دى
ته د عـــلم نه منــــکر په هــــر زمـان يې
جهــــالت او ناپـــوهـي دې تل پیشـــــه ده
نپوهیــــږم چې ته څنـــگه يـو افغـــان يې
ځان پتنــگ د علم و پـــــــــوهې د څراغ کا
هسې نه چې ملنگ جان غوندې پښیمان يې

درجـه زما د بخـت لــوړتـراســمان دی

چې قايم مې سرپه غېـږدخپل جانان دی

رب ســاتلی يم داهـــاړغــرمــونه امــن

په تنـدي مې دعـادل ســايه ګــردان دی

په تش لفـظ باندې ســړی نه پښـتونېږي

دپښتـــون واړه کارونـــه دمــــردان دی

داصفت يـــوازې زمــا نه دی چـې وايم

دې صفت کې شامل ټول افغانسـتان دی

چې يي مـوروي په دې خـاوره زيږولي

کـه په هــرژبه ګـويا وي خو افغـان دی

که خيرخواه دوطن نه وي ملنــګ جانه
خلص داچې نه افغـان او نه انســان دی

زړه مې غــــواړي د گلونو په گلشـــــن کې
لاس دې نــه وي د اغيـــــارد يار لمـــن کې
په سرو ويـــنو مې د پلار ســـره سره گلونه
رژل کیږي په پښـــــــو د زاغ زغــــــن کې
دا اثــــرد بې ننـــــگۍ نه دى نـــو څــــه دي
چې کوروال مې شي پردى دپلارمسکن کې
چې ښـــــکاره يې درتـــــــه ووايم پښتــــونه
له دې ژونده پیچيــــده ښــــــه يې کفــــن کې
تاسې راشئ ما قـــــانع کـړئ منصفـــــــانو!
که خلاف د ملنــــگ جـان وي په سخن کې

 


Design by Abdul Mansoor Besudwal Yusufzai.Copyright www.narenj-gul.com. All Rights Reserved